9 februari 2015

Motie PvdA over extra aandacht voor mantelzorgers haalt het niet

De PvdA Weesp heeft op 5 februari jl. in de raadsvergadering een motie ingediend waarin de gemeente werd opgeroepen meer aandacht te geven aan de ondersteuning van mantelzorgers dan zij nu doet. De toelichting en de motie van raadslid Kitty Jong werd inhoudelijk ondersteund door de voltallige raad, maar de raad volgde uiteindelijk de wethouder die in een reactie stelde dat er nu al veel gebeurt (waaronder de vereenvoudiging van de aanvraag voor respijtzorg) en dat extra aandacht van de gemeente op dit moment niet nodig is. De PvdA is blij dat het onderwerp nu wel de aandacht heeft gekregen die het verdiende en zal dit onderwerp nauwlettend blijven volgen. Hieronder de tekst van de toelichting en de motie zoals gepresenteerd in de raadsvergadering.

 

De raad heeft op 6 november jl. ingestemd met het WMO-beleid van het college. De PvdA was er blij mee: de grote zorg was immers of het beleid op tijd – voor 1 januari 2015 – gereed zou zijn. Dat was het geval en in de inhoud van het beleid konden wij ons geheel vinden. Daarbij wel inachtnemend dat een aantal zaken op dat moment nog niet te overzien was. Inmiddels zijn we drie maanden verder en is het transitiejaar 2015 begonnen. In dit jaar moeten zaken hun beslag gaan krijgen en moeten zaken waar nodig bijgesteld worden.

 

In het WMO-beleid is een kort hoofdstuk over mantelzorgondersteuning opgenomen. Dat hoofdstuk is een goede aanzet. In dat beleidstuk is opgenomen dat

 

  • situatie van mantelzorger wordt opgenomen in keukentafelgesprek
  • huisartsen wordt gewezen op mogelijkheden op gebied van mantelzorgondersteuning
  • een plan wordt uitgewerkt ter vervanging van mantelzorgcompliment en invulling dag van de mantelzorger
  • laagdrempelige inloopochtend wordt onderzocht voor dementerenden en hun helpers.

 

Overleg met ketenpartners (in dit geval Versa Welzijn en MEE) en bestudering van beleidsstukken van andere gemeenten hebben bij de PvdA echter de wens opgeleverd om aanvullende suggesties aan het college te doen.

 

Waarom zijn deze aanvullingen belangrijk?

Het is overduidelijk dat de hulp van mantelzorgers onmisbaar is voor het slagen van de nieuwe opzet van de zorgstructuur. Zonder mantelzorgers gaat het eenvoudigweg niet lukken, of zoals PvdA-fractielid Bert Keesman dat zo mooi kan zeggen: ‘steun voor mantelzorger is als het stutten van de participatiemaatschappij…zonder hen dondert het gezamenlijke bouwwerk in elkaar!’

 

Op steeds meer mensen zal een beroep worden gedaan. Daarnaast zijn er al heel veel mensen die mantelzorgtaken doen, maar zich niet herkennen in de term mantelzorger en dus ook niet zo snel hulp zullen zoeken. Veel organisaties, groot en klein, houden zich al bezig met mantelzorgondersteuning, maar dat is vaak onbekend. Voorlichting en bewustwording is bij uitstek een taak voor de gemeente.

 

Voor zwaarbelaste mantelzorgers (vaak helpers van dementerenden) is een laagdrempelige inloopochtend een goed begin, maar er zou in overleg met de ketenpartners ook naar maatwerk gekeken moeten worden voor deze groep. Coulant zijn met het toekennen van huishoudelijke hulp zou een voorbeeld kunnen zijn.

 

Ook de mogelijkheid van respijtzorg wordt onvoldoende benut. En als men wel de weg weet te vinden is de aanvraagprocedure soms ontmoedigend ingewikkeld.

 

Tot slot kan de gemeente een voorbeeld geven aan het bedrijfsleven door zelf een organisatie te worden die mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voert: maak mantelzorg bijvoorbeeld tot een onderwerp in jaargesprekken, maak het mogelijk dat werktijden worden afgestemd op mantelzorg en wijs werknemers op regelingen die hiervoor allang bestaan.

 

De PvdA dient daarom de volgende motie in:

 

 

 

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 5 februari 2015,

 

overwegende dat:

 

de inzet van mantelzorgers een van de pijlers is waarop de zorg vanaf 2015 is vormgegeven;

dat mantelzorgondersteuning van groot belang is om dit daadwerkelijk te laten slagen;

dat diverse vrijwilligers- en zorgorganisaties goed en onmisbaar werk verrichten op het

gebied van mantelzorgondersteuning; maar dat de gemeente een belangrijke schakel is in

het geheel,

 

verzoekt het college

 

naast de actiepunten die reeds in het beleidsplan over de WMO met betrekking tot mantelzorgondersteuning zijn opgenomen, nader te onderzoeken op welke wijze de gemeente structureel kan bijdragen aan de ondersteuning van en de zorg voor (zwaarbelaste) mantelzorgers. Door bijvoorbeeld:

 

ñ  het opzetten van een (langlopende) bewustwordingscampagne;

ñ  ook als gemeente nadrukkelijk aandacht te hebben voor communicatie over mantelondersteuning, bijvoorbeeld op haar website;

ñ  structureel aandacht hebben voor waar mantelzorgers terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Met name door WMO–loketmedewerkers en het sociaal wijkteam;

ñ  het vereenvoudigen van de bureaucratie rond de aanvraag van respijtzorg;

ñ  het samenbrengen van de diverse organisaties die mantelondersteuning verlenen om zo een bijdrage te leveren aan de ondersteuning en uitbreiding van het onmisbare (vrijwilligers)netwerk en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een regionaal (kennis)netwerk;

ñ  met deze organisaties in overleg te gaan over het leveren van maatwerk aan zwaarbelaste mantelzorgers;

ñ  als werkgever zelf een werkgever te worden met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, en ondernemers in Weesp te stimuleren hetzelfde te doen.

 

Ten slotte zou de raad graag in het laatste kwartaal van 2015 een voortgangsrapportage ontvangen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.