22 december 2016

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen en hoeveel woningen verkocht zullen worden.

In de nieuwe woonvisie zijn onze ambities op het gebied van wonen opgenomen en om onze voorraad sociale huurwoningen in stand te houden hebben we de hulp van woningcorporaties hard nodig. Ymere is slechts in staat om een deel van onze ambities te verwezenlijken, maar toch zijn we blij met de toezeggingen van Ymere voor de prestatieafspraken in Weesp. De belangrijkste reden is dat Ymere naar vermogen bijdraagt aan de woonvisie in Weesp, meer kunnen we gezien de financiële positie van Ymere niet verwachten. In eerste instantie vonden we het bod van Ymere te mager, maar tussen de commissievergadering en de raadsvergadering heeft Ymere op een tweetal punten haar bod verbeterd.

Allereerst vinden wij het positief dat eindelijk wordt gebroken met een trend waarbij jarenlang circa 50 woningen per jaar werden verkocht. Ymere verkoopt de komende jaren maximaal 10 woningen in Weesp, wat aanzienlijk minder is dan de 40 woningen die Ymere oorspronkelijk wilde verkopen. Ook in vergelijking met andere gemeenten verkoopt Ymere in Weesp aanzienlijk minder woningen dan gemiddeld.

Het tweede positieve punt heeft betrekking op de ontwikkeling van de locatie Kostverlorenflat. Oorspronkelijk wilde Ymere daar koopwoningen realiseren en ook tijdens het politieke plein van 15 juni gaf Ymere aan dat ze niet van plan was om daar sociale huurwoningen te realiseren. Dat was voor ons de reden om samen met Groen Links en de WSP een amendement in te dienen om ervoor te zorgen dat op die locatie minimaal 50% sociale huurwoningen moeten terugkomen. In de onderhandelingen met Ymere en de huurdersverenigingen kwam het niet verder dan vage intenties die gekoppeld werden aan de voorwaarde dat de financiële positie van Ymere dan eerst verbeterd moest worden. Daarom waren we vorige week blij verrast dat Ymere vorige week toch heeft toegezegd om 40 sociale huurwoningen te bouwen op de locatie waar voorheen de Kostverlorenflat stond.

Met deze twee belangrijke verbeteringen verwachten we dat het college samen met de huurdersverenigingen en Ymere de prestatieafspraken snel zullen ondertekenen.

 

Onderzoek verkeersveiligheid woonschoolroutes Weesp

Hoewel het onderwerp verkeersveiligheid woonschoolroutes niet op de raadsagenda stond werd het onderzoek wel gepresenteerd tijdens de commissie vergadering. Vooraf hadden we al vragen gesteld over de invloed van ongelukken op de rankschikking van de onveilige routes.  Hoewel we zeer verheugd zijn de eenvoudige maatregelen zoals grotere of betere borden al op korte termijn worden opgepakt, hadden we ook graag gezien dat de gevaarlijkste punten ook snel zouden worden opgelost.  Helaas wordt dit pas overwogen als er groot onderhoud nodig is. Omdat we dat als PvdA niet snel genoeg vinden, willen we het college bewegen om de minst veilige routes al eerder aan te pakken.

 

Evaluatie minimabeleid

De PvdA is blij dat uit de evaluatie van het minimabeleid blijkt dat we het als Weesp op dat gebied goed doen. Het is een ruimhartig beleid dat wat ons betreft past bij de stad die we willen zijn en voor de samenleving die we willen vormen. Vanzelfsprekend staat minimabeleid niet op zichzelf en maakt onderdeel uit van armoedebeleid, waarin hoog ingezet wordt op preventie en waar inwoners in hun kracht worden gezet om uit de armoede vandaan te komen. Daar zijn al belangrijke slagen gemaakt. In de tussentijd is het een feit dat ook in Weesp een flink aantal gezinnen van heel weinig moeten zien rond te komen. Uit de minima-effectrapportage van het Nibud blijkt dat de groep die het zwaarst wordt getroffen, de gezinnen met een minimuminkomen en kinderen op het voortgezet onderwijs zijn.

Hoewel de regelingen in Weesp over het algemeen ruimhartig zijn, geldt dat eigenlijk niet voor de declaratieregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Daarom hebben we samen met GL en D66 een amendement ingediend om de vergoeding voor kinderen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs met 100 euro te verhogen. Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden we goede hoop dat ons amendement het zou halen, maar op raadsbrede steun hadden we niet durven hopen.