10 oktober 2016

Uit de raadsvergadering van 28 september 2016

Laurentiuskerk
De PvdA-fractie heeft zich in zowel de raadscommissie als in de gemeenteraad een warm voorstander betoond van de plannen met de Laurentiuskerk. We hebben dat als volgt verwoord:

De PvdA is zeer content met het plan dat er nu ligt. De PvdA sluit zich graag aan bij de heer Sietsma (die insprak) dat we blij zijn dat de heer van Vliet zich de bezwaren van een deel van de bevolking heeft aangetrokken en dat de kerk in zijn geheel behouden blijft. En dat het aantal woningen nog verder wordt verminderd, ook al wordt het businessmodel daardoor ongunstiger. Dat de tuin in zijn huidige vorm niet behouden kan blijven is spijtig, maar dit is naar de mening van de PvdA onvermijdelijk. Een prachtig uitvloeisel van de nieuwe opzet is dat jonge ondernemers een kans krijgen om hier hun plannen gestalte te geven. Zoals de plannen er nu uit lijken te zien wordt de Laurentius een trekpleister van formaat voor Weesp. Over het algemeen vinden wij het geen onverantwoord snel besluitvormingstraject (een aantal partijen suggereerden dat). Sterker nog: gezien de schade aan de kerk en de jonge mensen die staan te trappelen om te beginnen met hun nieuwe onderneming juichen wij voortvarendheid van harte toe.

De stedenbouwkundige kaders zijn vervolgens unaniem door de raad vastgesteld.

Duurzaamheid Weesp
De PvdA is erg ingenomen met de Nota Duurzaamheid en ziet dit als zeer belangrijk voor de toekomst van Weesp. Wel deelden we de kritiek dat het allemaal nog wat weinig concreet is, maar we namen genoegen met de toezegging van de wethouder dat de uitwerking in verschillende fasen binnenkort naar de raad toekomt. De PvdA-fractie heeft echter een amendement mede-ingediend met D66 en GroenLinks: per omgaande zal 45.000 euro worden vrijgemaakt voor het plaatsen van zonnecollectoren op gemeentelijke gebouwen. Het amendement werd aangenomen: een belangrijke eerste stap als teken dat het de gemeente Weesp menens is met duurzaamheid.

Regionale woonvisie
De woonvisie van Weesp is op 30 juni jl. vastgesteld en moet nu worden ingepast in de regionale woonvisie van de hele Gooi en Vechtstreek. Dat zal geen probleem zijn: de regionale woonvisie sluit prima aan op de uitgangspunten die Weesp voor haarzelf heeft geformuleerd. Op één punt is de PvdA (met WSP en GroenLinks) niet helemaal gerust: zal iedere gemeente in de regio de opdracht om tot sociale woningbouw te komen waarmaken? De partijen hebben daarom met succes gepleit voor een aanpassing van de zienswijze op de woonvisie: maak een vereveningsfonds waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Dus een gemeente die wel ruimte heeft voor sociale woningbouw maar niet voldoende geld en een gemeente die wel geld heeft, maar geen bouwgrond kunnen elkaar de helpende hand toesteken. De zienswijze met deze aanvulling zal worden overgebracht aan de regio. We houden het vervolg nauwlettend in de gaten.

Duurzaamheid en sociale huurwoningen?

Tijdens de commissievergadering SOB gaf een vertegenwoordiger van woningcorporatie Ymere aan dat het 80.000 euro extra kost om een nieuwe sociale huurwoning energieneutraal te maken. Volgens de regionale woonvisie zou vanaf 2020 iedere woning energieneutraal moeten zijn. Maar als een normale sociale huurwoning 150.000 euro kost en energie neutrale 230.000 euro, dan vraagt dit een aanzienlijke extra investering. In een ideale wereld zouden we graag zien dat er voldoende nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd worden en dat die allemaal energieneutraal zijn. Helaas is de financiële positie van de meeste corporaties niet zo goed dat dit allebei mogelijk is.

Op dit moment wordt er door de gemeente samen met de huurdersverenigingen met Ymere onderhandeld over nieuwe prestatieafspraken. Daar komt naar voren dat Ymere veel moeite heeft om te doen wat wij op basis van onze eigen woonvisie van een Ymere verwachten en dat het voor Ymere niet mogelijk is om zowel in duurzaamheid als in nieuwe sociale huurwoningen te investeren. Ymere heeft een aanzienlijke grondpositie in de Bloemendalerpolder, een positie die vele miljoenen waard is. Die positie wil ze verkopen en wij verwachten dat een deel van die opbrengsten ook ten goede komen aan de sociale voorraad in Weesp. Ymere heeft de toestemming nodig van Weesp om haar positie te kunnen verkopen en ons college heeft aangegeven dat dit alleen mogelijk is als Ymere meer gaat bijdragen aan de realisatie van sociale huurwoningen in Weesp. Als fractie steunen wij het college volledig en hopen dat de ambities uit onze eigen woonvisie zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Graag zouden we zien dat het college met andere corporaties en met marktpartijen in gesprek gaat om te zien hoe zij kunnen bijdragen aan de realisatie van voldoende betaalbare woningen in Weesp.