22 januari 2014

Van de PvdA Fractie december 2013

Van de PvdA Fractie december 2013

Vanwege de feestdagen, de voorbereidingen van de verkiezingscampagne en het gedoe rond de structuurvisie waarover pas in januari helderheid ontstond ben ik aan de late kant met deze bijdrage. Het gaat dus om de structuurvisie, maar ook over (het masterplan van) de begraafplaatsen, het bedrijventerrein Nijverheidslaan, over parkeren in de binnenstad en de overdracht (“transitie”) van allerlei zorgtaken van het Rijk naar de gemeente.

De structuurvisie

Er is van alles misgegaan in dit proces. So wie so ben ik er geen voorstander van om als raad zelf het voortouw te gaan nemen voor zo’n visie in plaats van het college te vragen hiervoor zorg te dragen. Je wil toch dat deskundige ambtenaren meedenken en de burger denkt ook terecht, dat het college die rol op zich neemt. In de praktijk heeft het college zich er inderdaad (ik vind terecht) mee bemoeit. De structuurvisie heeft een groot “laten we eens dromen”-gehalte met hier en daar  een kleine nachtmerrie. Wat je altijd ziet in zo’n proces dat in de drie bijeenkomsten met belangstellende inwoners van Weesp die er zijn geweest er sprake is van grote lijnen, maar dat als het is uitgewerkt pas in volle omvang duidelijk is waar de visie toe leidt. O.a. tot het m.i. absurde idee om winkelcentrum Hogeweij af te waarderen naar een buurtsuper op een andere locatie aan de rand van de wijk. Gelukkig gaat dat niet door, zoals bleek tijdens een in spoed bijeen geroepen “raadsafstemmingsavond” op 15 januari j.l. Zo’n avond was nodig, omdat er 26 wijzigingsvoorstellen lagen op de visie en dat wordt in de raad onwerkbaar. Waarom dat nou weer eerst besloten moest, openbaar met die handel! Of het absurde idee om maar sociale woningbouw te gaan slopen voor een supermarkt bij het station aan de centrumkant. Uiteraard met een terugbouwgarantie, maar ik geloof niet dat dat waar gemaakt wordt zodra het (financieel) spannend wordt. En dat wordt het natuurlijk, als je al een ontwikkelaar vindt die eraan wil beginnen. Niet doen dus. Ik moet ook nog zien dat zo’n supermarkt mensen naar de binnenstad lokt, zoals men denkt te bereiken. Laten we beter een buurtsuper in de toekomstige bebouwde Bloemendalerpolder gaan maken naast de school / annex Sporthal (o.a. ook voor handbalvereniging We Have). Verder moest er zo nodig weer woningbouw komen op het terrein waar nu nog de overbodige Jan Woudsmaschool staat. Overbodig door de bouw van de overigens prachtige Kors-Breierschool. Er is, zeker daar,  al zo weinig groen, daarom heb ik me ook met succes afgezet tegen het idee om weer een stukje groen van het Sinnigvelderplantsoen af te snoepen.

Alles moet allemaal nog wel door de raad worden bekrachtigd. Lukt nog wel voor de verkiezingen, schat ik in.

Begraafplaatsen

Met relatief geringe financiële middelen zijn zowel Carspelhof als Landscroon op te knappen, zodat deze begraafplaatsen weer een flinke tijd meekunnen. Eerder in de raad was het plan voor een (mega)crematorium bij Carspelhof met één stem meerderheid van een dissident van de CDA-fractie gesneuveld. D’66 vindt dat heel naar, want dan lopen we veel geld mis. We kunnen het stuk gemeentelijke grond naast Carspelhof niet verkopen en we kunnen het onderhoud niet van de gemeente overdoen aan Dela. Op zich is er niks mis mee geld voor de gemeente te verdienen, maar het is zo ongeveer het enige argument. Toch meende D’66 het opnieuw te moeten proberen, maar nu dan met een klein crematorium en niet persé naast Carspelhof. De meerderheid van de raad was ervoor om zo’n onderzoek te doen. Ik zag er helemaal niets in. Waar moet dat ding dan komen? Peter zag zo’n onderzoek wel zitten, dus we stemden verdeeld; ik dacht voor de eerste keer in deze raadsperiode. Moet kunnen natuurlijk, tenslotte gaat het om een onderzoek.

Bedrijventerrein Nijverheidslaan

In de vorige raad was besloten daar een luxe wijk te creëren, het “Vechtstadje” aan de rivier en de aanwezige bedrijven te helpen verhuizen naar bijvoorbeeld industrieterrein Noord. Ook wilden we door de woningbouw geld verdienen voor het opknappen van het bedrijventerrein Noord. Maar het hele plan kwam maar niet van de grond, terwijl er een heel stuk terrein lelijk braak ligt naast de spoordijk. We waren het met elkaar wel eens, dat een plan waarin zowel de huidige bedrijvigheid als woningbouw een plaats heeft reëler is. Ook zo’n bebouwing kan mooi worden uitgevoerd met een “nautisch kwartier” aan de Vecht voor de bootjes. En zo besloot de raad ook.

Parkeren in de binnenstad

Volgens ons kan met een vergunningenstelsel de parkeerproblemen voor de bewoners worden opgelost. Het is ook reëel om voor zo’n plek als particulier bij te dragen. Voor het winkelend publiek is er geen probleem, hoogstens wel voor bezoekers buiten de stad die ’s avonds naar onze horecagelegenheden willen gaan. Eerder was het plan voor dwars parkeren aan de Achtergracht gelukkig uitgesteld. De raad was het erover eens niet te wachten met zo’n vergunningenstelsel, het is eigenlijk een ontheffingenstelsel maar dat is techniek. Te wachten tot er duidelijkheid is over het dwars parkeren. Eigenlijk begrijp ik niet waarom dwars parkeren niet definitief in de ijskast wordt gelegd. De WSP kwam met het voorstel om in ieder geval één locatie aan de rand van het centrum te realiseren. Ik ging daarin mee, ook al wil ik niet dat het evenemententerrein hiervoor wordt uitgekozen. Ten eerste heb je daar een prachtig gezicht op de schans en de groene, houten huisjes vanaf de Aetsveldselaan en je kunt de bewoners daar niet ook nog opzadelen met “blik in zicht”, zodat ze als het ware worden gesandwichd tussen brandweerkazerne en parkeerplaats.

Transitie van de zorg (per 1 januari 2015)

Ik vertegenwoordig met Alexander Bruch en Jan Renzebrink Weesp in de “kerngroep transitie sociaal domein” van de samenwerkende gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW). De kerngroep heeft tot taak om te bewaken, dat de uitwerking van die transitie in  2014 zodanig wordt uitgevoerd, dat alle drie de raden op elkaar afgestemd voldoende zeggenschap houden op belangrijke besluiten die in die uitwerking moeten worden genomen. Toen we vorig jaar nog bij de Gooi- en Vechtstreek zaten hobbelden we er noodgedwongen een beetje (achter de grootste: Hilversum) aan. Dat is so wie so altijd het probleem bij samenwerking. Bij fusie niet, want dan ontstaat er een nieuwe raad die weer direct vinger aan de pols kan houden. Ik zeg het daarom maar weer eens, wat mij betreft fuseren we op termijn. De kerngroep beslist dus niet over wat we gaan doen, dat blijft bij de raden. Ook al stop ik na 19 maart, ik ben er toch maar in gaan zitten, vanwege het belang van een goed verloop van de transitie, maar ook omdat ik de fractie na de verkiezingen op dit gebeid blijf adviseren.

Laatste raden

Ik heb trouwens gemerkt, dat onze nieuwe dames in de fractie, Kitty en Esther, mij vermoedelijk op zeer korte termijn op het “sociale domein” misbaar zullen maken of al gemaakt hebben. Dan zit ik er nog wel een tijdje als geheugen over de afgelopen 12 jaar en ik zal het waarschijnlijk niet helemaal kunnen laten mijn inbreng in het fractieoverleg te hebben. Maar het primaat ligt natuurlijk bij de nieuwe fractie, waarin ik het volste vertrouwen heb. Nog 2 raden en een verkiezingscampagne te gaan met uiteraard 200% inzet!

Ron de Boer / 21 januari 2014