27 juni 2013

Van de PvdA Fractie Februari 2013

Er stond maar één belangrijk punt op de agenda van de raadsvergadering van 7 februari j.l.: de herstructurering van de Schansen. Wij stelden samen met Groen Links en de DEP een ander belangrijk punt aan de orde via een motie: de positie van het Domijn in relatie met de mogelijke vestiging van Post.nl op het bedrijventerrein Noord. Een beetje verborgen voor niet-insiders werd ook een belangrijk besluit genomen over een onderzoek naar samenwerking met Naarden en Bussum.

De Schansen

In de vorige raadsperiode was besloten de schansen te herstructureren. Uitgangspunt was een reconstructie van de schansen naar verschillende periodes in de geschiedenis. Zo konden de toerist en de Weespers een aantrekkelijk bezoek brengen aan de schansen en als het ware de geschiedenis van de schansen leren kennen. Begonnen werd met de herstructurering van de Achtkant bij de Ossenmarkt. Zoals dat helaas wel vaker gaat bij dit soort besluiten was het resultaat van die reconstructie zodanig, dat als je dat van tevoren had geweten je er nooit aan begonnen was. Met name de betonnen doorsnede in de schans en het kale oppervlakte van de schans gaf een beeld waarmee je op z’n zachtst gezegd niet blij was. Ik heb ook niemand gesproken die daar wel blij mee was. Door slecht onderhoud kun je er ook niet fatsoenlijk wandelen. Voor dat onderhoud was genoeg geld gereserveerd, maar op vragen van de WSP kon de wethouder niet aangeven wat daarmee gebeurd was. Er waren diverse insprekers die ervoor pleiten de schansen zo te laten, omdat het met al die bomen en struiken een mooi park oplevert voor Weesp en er ook vele dieren op de schansen hun thuis hebben gevonden. Wij vinden dat ook. Van de voorstanders van herstructurering is me één helder argument bij gebleven, namelijk dat je nu voor 75% van de kosten subsidie krijgt van de provincie en het dus “nu of nooit is”. Dat het Weesp dan nog altijd € 300.000 kost, dat de onderhoudskosten stijgen en dat ook geld bij provincie is opgebracht door de belastingbetaler betekenden voor partijen die anders nogal rechtlijnig op de penning zijn niets. Dit terwijl je weet dat de gemeente moet bezuinigen en voor zeer zware opgaven staat de komende jaren in de zorg voor de burgers. Helaas gingen alleen GroenLinks mee en de WSP, hoewel de WSP eerst nog wel iets zag in een zuinigere, maar ook nog kostbare versie van de herstructurering. De democratie is nu eenmaal de helft + 1, ook al wordt het besluit slecht en nauwelijks onderbouwd door de voorstemmers.

Het Domijn en Post.nl

Bijna iedere raadsvergadering zijn wij genoodzaakt via een motie voor Het Domijn aandacht te vragen. Het college lijkt zich te concentreren op de komst van Post.nl met Het Domijn als leidend voorwerp in dit proces. Het Domijn heeft zich echter ontwikkeld van een krakersbolwerk naar een broedplaats van creatieve industrie en heeft zich een positie verworven in de Weesper samenleving. Bedrijven met wereldfaam ontwikkelen zich daar. Die groei willen wij voor Weesp behouden, omdat dit naar onze mening dé manier is om bedrijvigheid aan te trekken en voor de toekomst veilig te stellen. Vlak na de zomer van vorig jaar moest de raad volgens het college een besluit nemen of Post.nl zich kon vestigen of niet, want Post.nl kon niet zo lang meer wachten. Het werd een ja, mits. Die mitsen zijn dat het 150 arbeidsplaatsen voor werkzoekenden in Weesp moet opleveren en dat verkeerstechnische aanpassingen voor de postwagens voor rekening van Post.nl zijn. Tot op heden is niet duidelijk of Post.nl daaraan kan en wil voldoen. Het college hoor je er ook niet meer over. Wat wel duidelijk is, dat Post.nl steeds het besluit uitstelt of ze zich al dan niet wil vestigen. Was het eerst in september 2012, later voor de Kerst 2012 en weer later vorige week, deze week is ons medegedeeld dat Post.nl voor 1 juni 2013 een besluit neemt. Ik geloof het niet meer. Ondertussen heeft de eigenaar van de grond Het Domijn tot 15 maart a.s. de tijd te geven met afgeronde plannen te komen. De huurovereenkomst met het Domijn voor de grond eindigde namelijk al per 1 januari 2013 en eigenlijk wordt het Domijn dus nog een poosje gedoogd. Het lijkt wel of Post.nl, de Ontwikkelingsmaatschappij en het college uit zijn op een vertrek van het Domijn. Ook het voorkeursrecht van de gemeente om de grond aan te kopen verloopt in die tijd. Het is nodig dat de gemeente de grond koopt onder de voorwaarde dat zekerheid tot doorverkoop vaststaat, want de gemeente wil niet met grond opgescheept zitten. Voor die doorverkoop staat “de “Ontwikkelingsmaatschappij” garant, waarin Het Domijn samenwerkt met TCN, een projectontwikkelaar. Na het einde van de voorkeursrecht mag de grond aan iedere aanbieder verkocht worden en heb je als gemeente veel minder grip op wat daar gebeurt. Niet duidelijk is wat de Ontwikkelingsmaatschappij gaat doen als Post.nl niet komt. We hadden met GroenLinks een motie opgesteld om de positie van Het Domijn veilig te stellen voor het geval Post.nl zou besluiten niet te komen, maar de andere partijen voelden daar niets voor. Een beetje uniek is, dat het college zich nu toch zich laat inspireren door onze verworpen motie nu Post.nl haar besluit weer uitstelt.  Nu komt het college ineens wel in actie. We hebben geen idee welke actie. Om die reden overwegen wij een extra raadsvergadering bij elkaar te roepen met als doel het bestaan van Het Domijn veilig te stellen voor 15 maart. Het Domijn heeft namelijk voldoende in kas om de grond zelf te kopen. De kostbare ontwikkeling van het terrein in het geval Post.nl wel komt is o.i. niet noodzakelijk, als Post.nl niet komt en alleen Het Domijn overblijft. Het is nu aan het Domijn om ons eens te informeren over hun plannen. Te lang is op het ene paard “Post.nl” gewed.

Weesp, Muiden en Naarden

Er was iets moois afgesproken door de burgemeesters en de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Er zou een onderzoek worden gestart door ons drieën naar de mogelijkheden van samenwerking en iedere gemeente die daaraan mee wilde doen was welkom, ook Bussum dus. De raad van Naarden onder aanvoering van de VVD maakte daarvan: We starten geen onderzoek zonder Bussum en wie er in de samenwerking mag meedoen wordt besloten na het onderzoek. Kon dus zijn, dat Weesp niet mocht meedoen. Aangezien Bussum ons niet wil, kun je de uitkomst raden. Raadsbreed zijn we voor de zoveelste keer erg boos over hoe men meent Weesp te kunnen behandelen. Eerst Muiden–Naarden –Bussum die het zonder Weesp wilden doen, een Tweede Kamer die niet voor de fusie Wees-Muiden-Naarden-Bussum wilde gaan en nu weer een afspraak frustreren die bij de gedeputeerde is gemaakt. We hebben dan ook terecht unaniem geweigerd aan het onderzoek mee te doen. Ondertussen spreekt de regering van een minimale omvang van 100.000 inwoners om de toekomstige taken van de gemeente aan te kunnen. Daarom leek ons de eerste afspraak bij de gedeputeerde ook zo veel belovend.

Ron de Boer / 13 februari  2013