4 juli 2013

Van de PvdA Fractie Juni 2013

Van de PvdA Fractie juni 2013

Allereerst ben ik heel blij met de uitbreiding van de fractie. Sinds deze maand doen Kitty Jong-Brasik en Esther Overweter mee met de fractie en in deze raad is Anneke beëdigd als commissielid. Waren we eerst met 4 en soms 5 jongens, nu zijn er 3 meisjes bijgekomen. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen is dat natuurlijk heel goed nieuws.

Ten tweede is het geweldig dat Het Domijn nu eigenaar is van de grond waarop zij hun activiteiten ontplooien. Met de steun van GroenLinks kan ik zonder reserve zeggen, dat zonder de PvdA fractie dit nooit tot stand was gekomen. Met name Bert Keesman heeft zich hierin sterk onderscheiden.

Dit keer waren de belangrijkste onderwerpen:

de herinrichting van de Hogeweyselaan, de kwaliteitsverbetering van Industrieterrein Noord, clubhuis Mixed Hockeyclub Weesp, de (MHCW), de vaststelling van de 3 bestemmingsplannen (landelijk gebeid, stedelijk gebied en bedrijventerreinen) voor heel Weesp, Jaarrekening 2012, waarin het jaar 2012 financieel wordt afgesloten en tussentijdse financiële rapportage 2013, waarin wordt aangegeven of de zaken lopen zoals we dachten bij de begroting ide eind 2012 voor 2013 is vastgesteld, de kadernota waarin de richting van het beleid voor 2014 wordt aangegeven, de Jozefschool, AH-terrein Achtergracht en de Stadscatalogus (straatmeubilair).

Eigenlijk te veel voor één raad. We vergaderden dan ook 4 avonden in de commissies (normaal 2) en 2 (normaal 1)  in de raad. Iedereen is dan ook aan vakantie toe, voordat het eind augustus weer begint.

Hogeweyselaan

Het is waar, dat de Hogeweyselaan wel een opknapbeurt kan gebruiken. Maar wij hikten tegen de kosten aan: € 1,25 miljoen met € 0,55 miljoen subsidie van de provincie. De Hogeweyselaan wordt door het college als hoofontsluitingsweg gezien, terwijl aan de stadskant allerlei woningbouw is. De bewoners zien natuurlijk terecht liever dat deze laan autoluw wordt en dat het verkeer wordt afgewikkeld midden in het bedrijventerrein zelf. Dat kan via de Bloemendalerweg, Pampuslaan en de Flevolaan. Daar is in het geheel niet over nagedacht, terwijl het maar zeer de vraag is of de gewenste nieuwe onderdoorgang van de Leeuwenveldsweg bij het Amsterdam-Rijnkanaal met ontsluitingsweg over het Domijnterrein kan worden gerealiseerd. Mede om die reden hebben wij tegen gestemd, maar een meerderheid van de raad vond dat het wel direct zo moest. Jammer, want daar zitten we jaren aan vast voor een hoop geld.

Industrieterrein Noord

De kwaliteitsverbetering was al jaren geleden beloofd en de kosten (€ 2 ton met een € 0,5 ton subsidie van de provincie) vielen mee. Los van welke visie dan ook is het goed dat dat 100  bomen geplaatst worden. De raad was met ons van mening akkoord te gaan.

 MHCW

Wij zijn zelf een kijkje gaan nemen bij de hockeyclub en hebben gesproken met een delegatie van het bestuur. Het is maar goed dat op ons aandringen het college opnieuw is gaan praten met het bestuur. De club is gezakt met de hoogte van de subsidie. De inspreker van de club meldde, dat partijen elkaar heel dicht genaderd zijn. Dat onderhandelproces wachten we nog even af en dan kunnen we na de vakantie de knoop doorhakken. Enerzijds moet de hockeyclub natuurlijk hetzelfde worden behandeld als de andere sportclubs die inmiddels een goede accommodatie hebben, anderzijds is het nu een andere tijd met schaarse financiële middelen. We hebben nog steeds een redelijke reserve, maar als je ziet hoeveel onterechte grepen eruit die pot worden gedaan (herstructurering schansen, dwars parkeren Achtergracht) dan moet toch echt zo langzamerhand “de hand op de knip” (zie ook kadernota). We hebben er vertrouwen in dat college en bestuur er uiteindelijk uit zullen komen met een voorstel dat wij kunnen steunen. Het is natuurlijk heel geweldig dat zo veel mensen, waaronder veel jongeren, sporten. Het is echt een succesvereniging.

Bestemmingsplannen

Dat moest allemaal voor 1 juli klaar zijn en dat lukte dus 27 juni net op tijd. Het is altijd moeilijk om burgers die op hun terrein dingen willen die je eigenlijk niet wilt toestaan af te wijzen. Vaak zijn er goede argumenten. De raad is echter ook geen commissie van de bezwaarschriften. De juridische impact van de wensen was zeer ingewikkeld. Om die reden is het juist dat de raad zich er niet aan heeft willen branden en de rechter maar uit moet maken wie er gelijk heeft. Bedoeling was om de situatie zoals die er nu is zo veel mogelijk te handhaven, een conserverend bestemmingsplan heet dat, en dat is gelukt.

Jaarrekening 2012 en financiële rapportage 2013

Wat we verwacht hadden bleek redelijk uitgekomen te zijn. De kosten van de bijstand lopen op door de economische recessie. Beetje technische discussie of je één keer nu iets moest reserveren daarvoor of ervan uit moest worden gegaan dat elk jaar maar te doen. Ik begrijp eigenlijk niet waarover we praten. Volgend jaar kun je bij de begroting toch weer anders besluiten als de ontwikkeling daartoe aanleiding geeft. Geneuzel vind ik het.

Kadernota

Dat is nu echt politiek en ik verwijs gaarne naar de kaderstellende beschouwingen. Daarin vertel je hoe je als partij het geld wilt verdelen, waar je noodgedwongen bezuinigingen legt en of je de lasten van de burgers verzwaart. Als je ziet welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor het personeel en allerhande nuttige zaken voor de gemeente en dus voor de burgers, zoals bijvoorbeeld onderhoud van de wegen, dan begrijp ik niet dat je een geringe lastenverzwaring voor de burger van € 75 per jaar (dus zeg zo’n € 6 per maand) bij voorbaat afwijst als raad. Dit terwijl de gemeente Weesp in het land niet echt een dure gemeente is. De PvdA heeft als enige partij de moed om mogelijk ook de burgers een bijdrage te vragen. Uiteraard ook omdat de mensen met het laagste inkomen een kwijtstelling kunnen vragen voor de lokale lasten. Als straks het college bij de begroting 2014 in november van dit jaar de bezuinigingen heeft uitgewerkt zal o.i. blijken hoe pijnlijk de bezuinigingen zijn voor diezelfde burgers. Maar men wil kennelijk mooi weer spelen met de verkiezingen in aantocht.

 

De Jozefschool

De noodlokalen zouden moeten verdwijnen en Papelaan 99 zou volgens het college een redelijk alternatief zijn, nu één bewoner de bouw van semi-permanente lokalen op het terrein van de Jozefschool via bezwaar tegenhoudt. Semi-permanent, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat de Jozefschool opteert voor een nieuw gebouw in de Bloemendalerpolder, als die wijk gerealiseerd wordt. Je gaat wel erg ver als burger om dat in je eentje tegen te houden, maar anderzijds is de gemeente communicatief niet erg slim omgegaan met de bewoner. Een verschijnsel dat in Weesp wel vaker voorkomt. De school en ouders willen niet naar Papelaan 99, want dan krijg je twee locaties voor één school. Allerlei juridische details passeerden de revue en daar is de raad niet voor. In ieder geval bleek het niet zo hard te zijn, dat de noodlokalen nog niet even konden blijven staan. Wij drongen ook hier aan op nader overleg. Een optie is wellicht lokalen op de plek van de huidige fietsenstalling, toch tot een vergelijk komen met die bewoner of de noodlokalen nog enige jaren laten staan, desnoods al vast inspelend op veranderende wetgeving vanaf 2014. Als alle andere opties echt niet werken gaan wij ervan uit, dat ook de school en de ouders meewerken aan huisvesting op de Papelaan. Niet van harte, maar noodgedwongen en in het besef dat het college er alles aan heeft gedaan. En dat besef was er nu juist niet en terecht. Wij hebben goede hoop dat het college tot een aanvaardbare oplossing komt.

AH-terrein Achtergracht

Ook wij hebben grote moeite met het opgeven van de ondergrondse parkeergarage. Aan de andere kant blijft “het blik uit zicht” (nog niet eerder vertoond, zie dwars parkeren aan de Achetrgracht), is woningbouw niet nodig de zaak financieel rond te krijgen en voor zover wij bewoners hebben kunnen spreken hebben zij ook geen overwegende bezwaren tegen parkeren op het dak zonder dat je dat ziet. De hellingshoek van de oprit naar het dak is mogelijk een probleem. We zullen daar scherp op toezien. Het ging nu meer om het principebesluit. Wij zijn ervan overtuigd, dat het wel erg lange baan wordt, als we wachten op betere tijden en ook technisch bleek de parkeergarage moeilijker te realiseren als eerder gedacht. De winkels in de binnenstad kunnen wel een impuls gebruiken van een mooi AH-terrein. Daar moet je niet te lang mee wachten. Ook heeft Action interesse zich te vestigen. Een mooie trekker voor de binnenstad en volgens mij vooral bezocht door klanten die niet met de auto komen. Het aantal parkeerplaatsen voor het winkelend publiek is per saldo hetzelfde als in het oude plan, omdat in dat oude plan ook parkeerruimte voor nieuwe bewoners moest worden gemaakt. Om op die plek geen woningen te bouwen in de toch al compacte binnenstad is niet zo gek. Er wordt al veel gebouwd in Weesp. Al met al konden wij en de raad in meerderheid akkoord gaan met de nieuwe denkrichting. Bij de uitwerking beslissen op voorstel van het college we pas definitief.

Stadscatalogus

We zijn razend dat de raad er via vragen achter moet komen dat het wel € 200.000 kan kosten als je akkoord ging. Zo razend, dat we het voorstel, een mooi plaatjesboek, wilden wegstemmen. We gingen voor alle zekerheid akkoord met een wijzigingsvoorstel van de VVD om het straatmeubilair een tandje minder luxe uit te voeren. Dat haalde het en dat was voor de meerderheid van de raad voldoende om in te stemmen. Wij bleven tegen omdat we voorstellen willen met meerdere opties en bijbehorende financiële plaatjes. Dat is ook zo afgesproken met het college. Want wat die minder luxe variant gaat kosten weet de raad ook niet. En dat in een tijd van bezuinigingen. Met deze coalitie vrees ik dat de tering niet naar de nering wordt gezet of bij de verkeerde dingen als binnenkort het geld op is.

Ja, en dan gaat het na het reces rap naar de raadsverkiezingen op 19 maart 2014. Voor het geval u dat nog niet weet, zal ik geen kandidaat zijn voor een verkiesbare plaats. Ik wil mijn vrijheid na 12 jaar actief in de lokale politiek (terug). Toch ook wel een vreemd gevoel straks iets niet meer te doen waarmee je zo lang bezig bent geweest. Ik wil het nog wel graag allemaal blijven volgen en, als de fractie dat wil, een coachende en adviserende rol spelen.