7 november 2013

Van de PvdA Fractie Oktober 2013

Dit keer waren de belangrijkste punten: de slechte communicatie en informatie van het college van burgemeester en wethouders, Burgerparticipatie, het dwars parkeren aan de Achtergracht, de schansen en natuurlijk de begroting 2014. Enkele andere onderwerpen waren: energiebesparing bestaande woningen, Nieuwe Drank- en Horecawet, Rioleringsplan en Citymarketing/ citymanagement.

Slechte communicatie en informatie college

We hebben het al zo veel keer over gehad en het wordt maar niet beter. De raad wordt niet, niet volledig en niet tijdig geïnformeerd en als ze wordt geïnformeerd zijn er communicatieproblemen. Voor de PvdA was de maat vol, toen we via de pers op de hoogte kwamen van het collegebesluit om bomen te gaan kappen op de Achtergracht, tenzij de bewoners via een (kostbare) spoedprocedure bij de rechter dit zouden voorkomen. Dit terwijl de PvdA al 14 dagen lang vroeg of het college iets van plan was en zo ja, wat. Maar ook de WSP had een punt over het tijdelijk onderkomen van de handbalclub WeHave en Groen Links over diverse onderwerpen, maar met name dat er al geld was uitgegeven aan citymanagement (zie ook verder), terwijl de raad nog geen geld beschikbaar had gesteld. We besloten met z’n drieën te “interpelleren”, dat wil zeggen dat je het punt speciaal op de agenda zet van de raadsvergadering. Maandagavond 4 november was het in de uitloopraad zo ver, want donderdag 1 november waren we er niet aan toegekomen. Het was weer van “we betreuren het”, “we vinden het vervelend”, “we deden het niet expres” en “we konden het ook niet weten”, want “we hebben het niet gezien”. Geen enkel gevoel van urgentie, geen enkel perspectief dat het beter zou worden. Een soort natuurverschijnsel in Weesp en ja de natuur gaat zijn gang. Daar doe je niets aan. Een motie van afkeuring haalde het niet, omdat de DEP daartegen stemde. Dus niet dat we het college wegstuurden, hoewel daartoe alle reden is zo langzamerhand, maar i.v.m. de komende verkiezingen in maart 2014 alleen maar afkeuring. De DEP heb ik overigens de hele raadscyclus niet gezien, behalve dan halverwege de raadsvergadering. In een korte schorsing wilde de DEP geïnformeerd worden in de wandelgangen.

Burgerparticipatie

Wat geldt voor slechte informatie en communicatie naar de raad geldt dit evenzeer voor de burger. We kregen een voorstel dat erg defensief was naar de burger. Vooral hoe we de burger in toom moesten houden dan een verhaal dat we de burger nu meer dan ooit nodig hebben en dat daar natuurlijk bij hoort dat je hem serieus neemt. Daar was natuurlijk so wie so voldoende reden voor, maar we zeggen steeds dat we het als overheid niet meer alleen kunnen en dat het samen met de burgers moet. Dat betekent dat je dan bereid moet zijn de burger te volgen in wat hij wil, tenzij er zwaarwichtige reden van algemeen belang spelen. We maakten een wijzigingsvoorstel waarin dat tot uitdrukking werd gebracht, dat met algemene stemmen werd aanvaard. Toch is tekenend, dat de burgemeester het nodig vond de wijziging een marginale wijziging te noemen. Die heeft het dus nog steeds niet gesnapt, terwijl hij wel de “kar gaat trekken” hierover op het gemeentehuis. Dat blijft dus opletten geblazen.

Dwars parkeren Achtergracht

De bewoners zijn onnodig op kosten gejaagd om bij de rechter te voorkomen dat de bomen al vast worden gekapt. Waarom die haast?  Waarom niet gewoon de rechtszaak afgewacht die al liep en waarvoor de bewoners al veel kosten maakten? De WSP diende een motie in om eerst te kijken of het toekomstige parkeerdak op de nieuwe Albert Heijn en een vergunningenstelsel een oplossing zouden bieden voor het parkeren en pas daarna te besluiten over het parkeren op de Achtergracht. De coalitie kwam weer met het argument dat de bewoners hun auto’s al overal parkeerden waar het niet mag. Nog los van of het wel de bewoners zijn, daarvoor hebben we de oplossing dat deze overtreders op de bon worden geslingerd. Dus ik zou zeggen, doe daar is een ronde. Als men een klein stukje wil lopen dan is er in zuid voldoende parkeergelegenheid. Wonen in onze prachtige binnenstad is geweldig, maar het is geven en nemen voor wat betreft parkeren. De motie haalde het met steun van de DEP, die zich even snel had laten informeren. Ook niet erg zorgvuldig overigens.

De Schansen

Prachtig natuurlijk dat het CDA nog eens is gaan nadenken en met een motie kwam om e.e.a. nog eens goed te bekijken. Ook wat betreft de mogelijkheid om slechts beperkt op te knappen. Althans zo staat het in de motie en werd het donderdag vertelt. Maar maandag was het ineens weer,  dat het niet de bedoeling was het schansenplan af te blazen. Maar dat staat toch echt in de motie als optie. Nou ja, op een stemverklaring mag je niet meer reageren en laat het CDA het onmogelijke maar eens gaan uitleggen. De motie haalde het.

De begroting 2014

Ik ga u niet weer vervelen met dat er fors bezuinigd moest worden en dat de PvdA van mening is, dat wat we in het voorjaar hadden aangegeven goed door het college was vertaald in de begroting. Alle bezuinigingen doen pijn, maar bijvoorbeeld op het armoedebeleid is niet bezuinigd. Overigens houden we ons hart vast over de bezuinigingen op de zorg die nog moeten komen en of het wel mogelijk zal zijn dat door inzet van burgers zo veel zal worden bespaard. We willen dat je, ook als je een laag inkomen hebt, de  noodzakelijke hulp krijgt geregeld door de overheid als er onvoldoende burgerkracht is. Ik krijg so wie so een hekel aan het begrip “eigen kracht” dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het is veel beter om te zeggen we gaan voor de nieuwe zorg, maar we blijven er bovenop zitten of het allemaal goed gaat. Zo niet dan grijpen we in. Verder waren het vooral onderwerpen die erbij werden gesleept, zoals de schansen (CDA, zie hiervoor) en € 30.000 voor zomerjeugdkampen (D’66). Ins Blaue hinein geld geven voor zomerkampen waartoe bij de gemeente iemand wordt ingehuurd om te kijken of er niet een vereniging o.i.d. is die het dan wil gaan doen. Dat is nou echt overheid “ouwe doos”. Niet burgers nemen een initiatief en de overheid ondersteunt zo nodig (ook financieel), nee de gemeente neemt het initiatief en gaat de boer op met een idee en zoekt daar burgers bij. De zomerkampen haalden het niet. Het idee van zomerkampen ondersteunen we natuurlijk, als daarvoor een behoefte is.

Andere onderwerpen

Energiebesparing bestaande woningen betrof het doorsluizen van een subsidie van de provincie. Moet je altijd doen, ook al leveren zonnecellen al voldoende rendement op om het zonder subsidie te doen. Nieuw drank- en horecawet vergt een wettelijk verplichte nieuwe verordening waarin je regelt wat het Rijk wil. O.a. regulering van (drank-)activiteiten in clubkantines. Er blijft nog redelijk wat vrijheid over. Voor het rioleringsplan koos de raad unaniem voor een vlak tarief, zodat het niet ieder jaar fors verhoogd hoeft te worden. Daarvoor zat er nog ca. €650.000 in een potje voor dergelijke zaken. Citymarketing en –management was al met gemeentelijk geld voorbereid en nu werd er nog meer geld gevraagd, terwijl de winkeliers er het meeste profijt van hebben als we hiermee toeristen en kopers trekken. Die winkeliers en bedrijven praten wel mee, maar betalen niet, net zoals vorig jaar bij BedrijfsInvesteringsZone, waar ze ook al niet aan willen meebetalen. Wat ons betreft gaat er geen of een marginale cent naar dit punt in een tijd waar het geld schaars is. Omdat D’66 nog onbeantwoorde vragen had gaat dit laatste punt naar de raad van december.