23 september 2013

Van de PvdA Fractie September 2013

Deze maand ging het vooral om het clubhuis van de Mixed Hockeyclub Weesp (gemeentelijke bijdrage € 500.000) en het noodzakelijke aanvullende krediet voor de verplaatsing en tijdelijke accommodatie van We Have en het 3e hockeyveld van de MHCW. Het masterplan begraafplaatsen (Carspelhof en Landscroon) is verschoven naar oktober vanwege onduidelijkheden in het voorstel van het college. Er was ook nog de bestuursrapportage waarin duidelijk werd dat we dit jaar zeer waarschijnlijk een flink tekort zullen hebben van ca. € 1 miljoen.

MHCW

Wij gaven de volgende motivatie voor ons standpunt om akkoord te gaan met het collegevoorstel:

De PvdA vindt het een lastig dossier. Enerzijds wil je de hockeyclub niet slechter behandelen dan de andere sportclubs die inmiddels prachtige accommodaties hebben, wil je ook de toezegging voor een clubhuis dat aan de NSF-normen voldoet nakomen, maar anderzijds is het nu financieel zwaar weer, zijn pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk en dan past het niet veel geld uit te geven aan clubhuis voor de hockey. Ook wordt veel geld geïnvesteerd in een 3e hockeyveld. Het college kiest o.i. met haar voorstel een middenweg in dat dilemma. De toekomst zal moeten uitwijzen of de MHCW hiermee uit de voeten kan. Wij hebben moeite met een hele forse contributieverhoging en hebben ook informeel geprobeerd andere fracties mee te krijgen in een bescheiden extra bedrag om de MHCW in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke contributieverhoging in ieder geval niet abrupt toe te passen, maar stapsgewijs over bijvoorbeeld 3 jaar. Helaas hebben we moeten constateren, dat hiervoor geen draagvlak is. Overigens bestaat er wel een regeling van contributieondersteuning  voor huishoudens met een minimuminkomen en kan er een beroep worden gedaan op het JeugdSportFonds.

Winst is, dat als de raad instemt met het collegevoorstel er naar onze mening nieuw beleid ontstaat over hoe om te gaan met dergelijke verzoeken van sportclubs. Wij hebben in de commissie al gepleit voor een 1/3-1/3-1/3 regeling en die is in het collegevoorstel verwerkt.

Uiteindelijk ging de hele raad unaniem akkoord met het collegevoorstel. Het clubhuis zal soberder moeten als de MHCW zich had voorgesteld en de club zal zelf meer moeten bijdragen. Al met al een juiste balans tussen het belang van de sport, met name van de jeugd die in groten getale hockeyt en dat betaalbaar moet kunnen doen, en de kostenverzwaringen die op de gemeente afkomen.

Extra krediet We Have / 3e hockeyveld

De raad had o.i. terecht gevraagd aan het college om het semi-permanente clubhuis van We Have zodanig te bouwen dat het gebouw, als We Have permanent vertrekt naar de Bloemendalerpolder, eenvoudig geschikt gemaakt kan worden voor andere sportclubs. Gedacht werd aan tafeltennisclub The Victory. Daarvoor was de medewerking nodig van de speeltuin Don Bosco. In die opdracht was het college goed geslaagd en dat bracht wel € 200.000 meerkosten met zich mee. Om die reden gingen we akkoord. De raad ook, maar zonder de steun van D66. De PvdA heeft daarover haar ongenoegen uitgesproken, omdat D66 met de suggestie kwam dat (luxe?) containers voor  We Have ook wel een oplossing konden zijn. Hiermee zou het hele akkoord met We Have, MHCW, Don Bosco en The Victory onderuit worden gehaald en waren de verhoudingen met de gemeente totaal verziekt geworden. En dat allemaal zonder dat D66 ook maar één woord hierover heeft overlegd met de betrokken verenigingen. Wij vinden dat je niet zo met de burgers omgaat. Ook het argument dat het financieel zware tijden zijn wordt erg selectief gebruikt. Waar was men toen bezuinigd had kunnen worden op de reconstructie van de Schansen en het dwars parkeren aan de Achtergracht? En me dunkt dat te zijner tijd slopen van het gebouw zonde is en er al erg sober is begroot. Er kwam ook nog een voorstel van de raad over hoe de lichtmasten eruit moesten zien. Ook hierover spraken wij ons ongenoegen uit: te technisch, te laat ingediend (een dag voor de raad aan de andere partijen gemaild) en iets waarvan de raad geen verstand heeft en zich eigenlijk niet mee zou moeten bemoeien. Dat is nou echt iets voor het college om uit te werken. Wanneer houdt men nu eens op met die overvaltactiek? In Weesp nooit, vrezen wij.

Bestuursrapportage

In deze rapportage probeer je op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven over het 1e half jaar 2013 in te schatten of hetgeen je eind 2012 had begroot juist is. Helaas moeten we constateren dat de inkomsten tegenvallen en de uitgaven hoger zijn. Het blijkt echter te gaan om zaken waarop je als gemeente weinig invloed hebt en je kunt goed staande houden dat je bij de begroting toch van de juiste verwachtingen uitging, die helaas tegenvallen. Zo werd er minder uitgegeven aan de WMO, maar meer aan de bijstand en armoedebeleid. De werkloosheid neemt toe dus is dit te verklaren. Ook de vervanging van bomen kost meer geld, zijn er minder inkomsten van bouwleges en kregen we van het Rijk minder geld in het kader van de bezuinigingen. De raad besloot dan ook unaniem de begroting te wijzigen met de kennis van nu.

Ron de Boer / 24 september 2013