16 maart 2016

Betrokkenheid tonen met vluchtelingen begint met het helpen van mensen in nood.

Medemenselijkheid eindigt waar het marchanderen over getallen en aantallen begint.

Wij, raadsleden van de Partij van de Arbeid uit de regio Gooi en Vechtstreek zien ons elke dag in ons werk geconfronteerd met het vraagstuk van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die noodgedwongen hun huis, hun stad, hun land zijn ontvlucht omdat het daar onleefbaar is geworden door oorlog. Verscheurd door geweld in een samenleving waar zij geen enkele zeggenschap over, of grip op hun toekomst hebben. Het is volstrekt logisch dat zij op zoek gaan naar een plek waar het veilig is om te leven en waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien, tijdelijk of permanent.

Wij, raadsleden van de PvdA in de regio Gooi en Vechtstreek vinden het in deze tijden van groot menselijk leed noodzakelijk om de betrokkenheid en menselijkheid te tonen die past bij een beschaafde samenleving. Het is een medemenselijke plicht waarbij ook de regio Gooi en Vechtstreek, met een inwonertal van 250.000, een significant aandeel moet leveren. Met dat gegeven van medemenselijkheid als uitgangspunt willen we in de eerste plaats kijken naar wat wél mogelijk is om een bijdrage te leveren, in plaats van vast te blijven zitten in wat niet kan.

Wij stellen vast dat de politieke wil in onze regio om te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen zich sterk laat leiden door argumenten die voortkomen uit angst. Vaak angst die gebaseerd is op onbekendheid en onwetendheid. Daar willen wij niet in meegaan. Integendeel, wij willen een politiek leiderschap – ook in de regio – dat in discussie gaat met de burgers van de regio, dat actief zoekt naar mogelijkheden en oplossingen en dat onverzettelijk afrekent met verkeerde beeldvorming. Afweren en wegduwen is niet het antwoord.

Niet het getal moet naar onze mening leidend zijn, maar de kwaliteit van de eerste opvang en verdere instroom in de Nederlandse samenleving. Het door het opvangverbond van burgemeesters ingestelde plafond van 600 vluchtelingen op Crailo, wordt niet gedreven door de omvang van de uitdaging, noch is het gebaseerd op de mogelijkheden die er zijn. Het is een willekeurig getal, ingegeven door politieke afwegingen waar de weg van de minste weerstand en niet het streven naar een maximale bijdrage aan ten grond slag ligt.

Wij willen, zonder onze ogen te sluiten voor de uitdagingen die de opvang van grote groepen vluchtelingen met zich meebrengen, werken aan oplossingen, in plaats van tijd te stoppen in beargumenteren waarom iets niet kan. In de Gooi en Vechtstreek zijn met uitzondering van Crailo nog nauwelijks initiatieven voor opvang gerealiseerd. Ook de Gooi en Vechtstreek moet bereid zijn om zijn verantwoordelijkheid te nemen en een menswaardige, veilige plek bieden aan hen die van huis en haard verdreven zijn. Wij zijn er van overtuigd dat een verantwoorde aanpak van een gefaseerde instroom mogelijk is.

Wij zijn er evenzeer van overtuigd dat lokaal maatwerk niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk is. Binnen elk van onze gemeentes zijn mogelijkheden voor opvang die nog onbenut zijn gebleven. Mogelijkheden met de menselijke maat als uitgangspunt. Niet de dogmatiek van het wijzen op de onmogelijkheden moet leidend zijn, maar het optimaal benutten van wat wel mogelijk is. Wij zijn trots op, en putten hoop uit de grote betrokkenheid die burgers en maatschappelijke organisaties tonen.

Wij willen als PvdA raadsleden onze politieke verantwoordelijkheid nemen en concrete en positieve initiatieven met onze politieke mogelijkheden ondersteunen. Wij doen dat vanuit de wil om het mogelijke te realiseren, niet om bij voortduring het onmogelijke te benadrukken.

Wij roepen de lokale en regionale politici van alle in de Gooi en Vechtstreek actieve partijen op zich sterk te maken voor een intensivering van de bijdrage aan de opvang van vluchtelingen binnen onze regio.

Wat wij willen:
o Een actief doorlopend en open gesprek binnen de politiek en met de burgers van onze regio;
o Per gemeente concreet aanwijzen en benutten van woon- en bouwmogelijkheden (al dan niet tijdelijk);
o Gebruik maken van bestuurlijke mogelijkheden om ook op onorthodoxe wijze opvang en huisvesting mogelijk te maken.

Fracties PvdA: Gooise Meren –Hilversum – Weesp – Wijdemeren* – Laren – Huizen – Eemnes

*Ondertekend alleen door PvdA Wijdemeren, omdat fractie bestaat uit PvdA en Groen Links.