4 maart 2016

Nieuws van de fractie – februari 2016

Klachtenloket voor de zorg.

Op initiatief van de PvdA Weesp hebben PvdA en WSP tijdens de raadsvergadering van 24 februari jl. een motie ingediend waarin wordt gepleit voor de inrichting van een loket voor de WMO, de jeugdhulp en de participatiewet (mensen in de bijstand). Net als veel partijen in de gemeenteraad van Weesp heeft ook de PvdA zorg over de manier waarop de nieuwe regels worden ervaren door de inwoners van Weesp. Hoe verlopen de keukentafelgesprekken, hoe is de bejegening bij het aanvragen van een uitkering, heeft de inwoner de kans gekregen zijn situatie goed uit te leggen. Het soort zaken waarvoor een bezwaarprocedure veel te zwaar is, en waarover je het liefst even iemand zou willen spreken. Nu is er wel al de mogelijkheid om een brief te schrijven aan de gemeente, maar als je daar niet zo goed in bent, of je moeilijk in het Nederlands uitdrukt op schrift, is een laagdrempelig aanspreekpunt misschien een uitkomst. Voor de partijen in de gemeenteraad, maar ook voor het college en de medewerkers is het aantal ingediende klachten een belangrijke graadmeter. Maar dan moeten die klachten (of meldingen) wel bekend zijn. In het afgelopen kwartaal is er 1 klacht ingediend. De PvdA wil graag geloven dat alles op rolletjes loopt, maar liever weten we het zeker. Vandaar dat we samen met de WSP hebben gevraagd om een proef te starten met een klachtenloket, gewoon in het stadskantoor, voor een of twee dagdelen in de week. De wethouder heeft toegezegd hier serieus onderzoek naar te zullen doen. We houden de vinger aan de pols.

Maatschappelijk Vastgoed

Het college heeft in de gemeenteraad van 24 februari een nota voorgelegd waarin de kaders voor het maatschappelijk vastgoed worden bepaald. Dat zijn de uitgangspunten en de spelregels aan de hand waarvan het gemeentelijk vastgoed zal worden beheerd. Maatschappelijk (gemeentelijk) vastgoed zijn gebouwen en terreinen die een publieke functie hebben op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en medische zorg. Het draagt bij aan het creëren en in stand houden van kansen met betrekking tot sociale cohesie en leefbaarheid. Deze nota werd al lang verwacht: de nota geeft de kaders aan waarmee afhankelijk van de maatschappelijke bijdrage van de huurder wordt bepaald of een kostendekkende of een marktconforme huur in rekening gebracht zou moeten worden.

De PvdA stond hier in principe niet onwelwillend tegenover, maar had kritiek op de zakelijke wijze waarop de kadernota was opgesteld en we vonden de duurzaamheidsambitie niet ver genoeg gaan. Voor de duurzaamheid hebben we een amendement van D66 gesteund. Maar om er zeker van te zijn dat huurders niet de dupe zouden kunnen worden van het vaststellen van de kadernota heeft de PvdA daarom met succes een amendement ingediend. Met daarin een ingewikkelde formulering die betekent dat, wat de PvdA betreft, de vaststelling van de reële huurprijs niet automatisch tot een huurverhoging leidt. En als die huurverhoging er uiteindelijk wel komt, zou de subsidie, zeker voor niet-commerciële partijen, daarop moeten worden aangepast.