13 juli 2016

Uit de raadsvergadering van 30 juni 2016

De PvdA-fractie heeft ten behoeve van deze vergadering een zestal amendementen en moties geïnitieerd en medeondertekend die alle, een paar zelfs unaniem, zijn aangenomen. Dit heeft geleid tot aangescherpte besluitvorming op dossiers die de PvdA Weesp van groot belang vindt voor de realisatie van een Weesper samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. We noemen er een paar.

Woonvisie
Nadat in juni een Politiek Plein had plaatsgevonden, was de Woonvisie 2016 op 30 juni onderwerp van besluitvorming in de gemeenteraad. Wonen en dan met name het tekort aan sociale huurwoningen kwam ook veelvuldig aan bod tijdens stadgesprekken die van 20 – 30 juni zijn gehouden, in het kader van het bestuurskracht onderzoek. In eerste instantie wilden we samen met GL en de WSP een amendement indienen, maar tijdens de vergadering kwamen we erachter dat het amendement van het CDA erg leek op dat van ons en na een tweetal schorsingen zijn we tot overeenstemming gekomen. Mede dankzij de steun van PvdA, GL, WSP en CDA en DSB krijgt Weesp nu een breedgedragen woonvisie. De komende maanden zullen in overleg met maatschappelijke organisaties de puntjes op de i worden gezet. De belangrijkste punten uit de visie:

• vraaggericht bouwen voor jongeren op de locatie van de Jan Woudsmaschool
• eventueel in combinatie met appartementen voor ouderen;
• het aantal sociale huurwoningen moet met 400 toenemen
• daarvan wordt 30% met voorrang verhuurd aan Weesper jongeren
• zoveel mogelijk sociale huurwoningen in de Bloemendalerpolder realiseren
• geen verkoop van sociale huurwoningen door Ymere
• meer woningen met een huur van maximaal 850 euro per maand
• realisatie van ouderenwoningen in de buurt van winkels en voorzieningen
• facilitering van ouderen om zelfstandig te blijven wonen als zij dat wensen
• ondersteuning van creatieve en innoverend woonvormen en particulier opdrachtgeverschap
• doorstroming verbeteren, bijvoorbeeld door invoeren van groot naar beter
• uitgangspunt bij nieuw woningen is energieneutraal bouwen
• Ontwikkelen van instrumenten om betaalbaarheid huurwoningen te kunnen bepalen

Hogeweij
Enkele partijen wilden Ymere de vrije hand geven voor de ontwikkeling van koopwoningen of vonden het te vroeg voor kaders voor het plangebied Hogeweij (waar de Kostverlorenflat is gesloopt). De PvdA-fractie vond het juist belangrijk om in het kader van de woonvisie een duidelijke richting aan te geven. Samen met GL en de WSP hebben we een amendement ingediend om minimaal 50% sociale huurwoningen te bouwen, niet hoger dan 6 verdiepingen te bouwen en vooral in te zetten op het realiseren van 1 en 2 kamer appartementen voor ouderen, dit vanwege de nabijheid van winkels.

Armoedebestrijding onder kinderen (Kadernota 2017)
In de achtereenvolgende monitoren Sociaal Domein wordt als zogenoemde early warning sign (vroegtijdige signalering) consequent aangegeven dat in 2012 400 kinderen in Weesp in armoede opgroeiden. Deze situatie zal in 2016 eerder verslechterd dan verbeterd zijn. De PvdA heeft dat in diverse commissievergaderingen als zeer zorgelijke ontwikkeling gesignaleerd en in het kader daarvan ook al de toezegging gekregen dat het minimabeleid rond de zomer van 2016 zal worden geëvalueerd.

Al in 2013 heeft de landelijke kinderombudsman een reeks van praktische aanbevelingen gedaan met betrekking tot kinderen in armoede in Nederland. Er wordt een aantal concrete voorstellen aan gemeenten gedaan om de situatie van kinderen in armoede te verbeteren. Voorstellen die soms niet eens geld kosten, maar wel specifiek gericht zijn op kinderen. De ombudsman geeft ook aan waarom het belangrijk is dat er beleid speciaal voor kinderen wordt ontwikkeld. Weesp zou zich daardoor kunnen laten inspireren.

Het overzicht van aanbevelingen is te vinden op: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20130606armoedeaanbevelingen.pdf

In de kadernota wordt al genoemd dat ‘kinderen zonder problemen moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen’. De PvdA heeft, gesteund door VVD, WSP en GL, een voorstel gedaan om de ontwikkeling van concreet beleid voor kinderen die op of onder de armoedegrens leven in de kadernota 201 op te nemen. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

Openbaar onderwijs
De PvdA is medeondertekenaar van een motie waarin wordt voorgesteld een brief aan het ministerie te schrijven waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de wetgeving rond het stichten van scholen. Deze wetgeving is een uitvloeisel van de schoolstrijd van 100 jaar geleden die was bedoeld ter emancipatie van het bijzonder onderwijs. Maar de wet werkt voor Weesp nadelig uit voor het openbaar onderwijs en is bovendien niet ingericht op moderne schoolmethoden zoals het dalton- of montessorionderwijs. Een en ander is verankerd in artikel 23 van de grondwet, en ook de onderwijsraad heeft al geadviseerd om dit in overeenstemming te brengen met de moderne tijd. De gemeenteraad van Weesp heeft zich hierbij nu aangesloten en legt dit voor aan de minister.

Regenboogvlag
Vanzelfsprekend heeft de PvdA zich aangesloten bij de oproep om vanaf dit jaar op 11 oktober de regenboogvlag uit te steken, ter ere van de zogenoemde coming-outdag. Op deze coming-outdag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LGBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Coming-Outdag vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden (bron: wikipedia).